ALGEMENE VOORWAARDEN

Solus art and craft gallery - www.borowski-glas.com
Ondernemingsnummer: BE 0820.551.506

Algemene voorwaarden Solus art and craft gallery - www.borowski-glas.com

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Solus art and craft gallery 
1.2 Door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.
1.3 Afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1. www.borowski-glas.com platform:
De technische benaming voor de website van Solus art and craft gallery

2.2. De website:
Onder de website wordt verstaan alle domeinnamen gekoppeld aan het Solus art and craft gallery platform alsmede alle websites van de handelaren welke gebruik maken van het Solus art and craft gallery platform.

2.3. Handelaar:
de natuurlijke of rechtspersoon die gemachtigd is tot het plaatsen van goederen op de website.

2.4. Koper:
de natuurlijke of rechtspersoon die goederen koopt via de website.

2.5. Overeenkomst op afstand:
een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

2.6. Techniek voor communicatie op afstand:
middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

2.7. Bedenktijd:
de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

2.8. Herroepingsrecht:
de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

2.9. Dag: kalenderdag.

2.10. Duurzame gegevensdrager:
elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 3 - Aansprakelijkheid

3.1 Solus art and craft gallery kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm van vervolgschade dan ook door het kopen van goederen via de website. Dit kan ook nimmer na aanleiding van het ontvangen van feedback, danwel advies mbt uitvoering, producten en toepassingen.

3.2 Solus art and craft gallery geeft geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot haar diensten. Daarom sluit Solus art and craft gallery, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Solus art and craft gallery is niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit gebruik van de website door koper.

 

Artikel 4 - Het aanbod

4.1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden goederen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de handelaar gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de handelaar niet.

4.2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de staat van het goed te weten ‘Nieuw’ of ‘Gebruikt’;
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering;
de omschrijving van het goed;
de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 5 - Herroepingsrecht bij levering van goederen

5.1. Bij de aankoop van goederen heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen met uitzondering van elektronische goederen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de koper.

NB: Het foutief monteren van goederen kan lijden tot schade welke niet door Solus art and craft gallery gecontroleerd kan worden na retourzending om die reden zijn deze uitgesloten van de mogelijkheid tot retour zenden.

5.2. Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de goederen met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan www.borowski-glas.com retourneren, conform de door Solus art and craft gallery verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.3. Solus art and craft gallery zal na retourzending van de goederen het totaalbedrag van de bestelling minus de administratiekosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terug storten op het rekeningnummer van de koper.

 

Artikel 6 - Levering en uitvoering

6.1. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Solus art and craft gallery kenbaar heeft gemaakt.

6.2. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Solus art and craft gallery het reeds betaalde bedrag door koper zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen terugstorten op rekening van de koper.

6.3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van betaling aan de koper bij Solus art and craft gallery, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 7 - Betaling

7.1. Goederen worden pas verzonden na betaling tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Tot die tijd zijn de goederen gereserveerd voor koper met een maximale duur van 14 dagen. Mocht om welke reden dan ook het goed toch niet meer voorradig zijn dan is Solus art and craft gallery hier nimmer aansprakelijk voor.

 

Artikel 8 - Overmacht

8.1. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld of voor haar rekening komende omstandigheden.

8.2. Indien door een dergelijke overmacht of omstandigheden die de normale gang van zaken binnen Solus art and craft gallery belemmeren (bijvoorbeeld brand, transport- of arbeidsmoeilijkheden) tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst uit te voeren, heeft Solus art and craft gallery het recht om zonder enige aansprakelijkheid of schadevergoeding, ter haar keuze: - de uitvoering maximaal drie maanden op te schorten - de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst, door een schriftelijke mededeling te beëindigen.

 

Artikel 9 - Rechtskeuze en geschillen

9.1. Op de tussen koper en Solus art and craft gallery gesloten overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing.

9.2. Geschillen tussen koper en Solus art and craft gallery worden beslecht door de bevoegde rechtbank in het arrondissement van vestiging van Solus art and craft gallery tenzij regels van dwingend recht anders bepalen.

 

Artikel 10 - Privacy

Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijk beschermt. Niets van deze website mag zonder toestemming van Solus art and craft gallery worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden.

De consument van Solus art and craft gallery geeft toestemming voor het registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Belgische Wet Persoonsregistraties. www.borowski-glas.com - Solus art and craft gallery maakt gebruik van uw gegevens voor eigen gebruik. Solus art and craft gallery verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden!

BEDRIJFSGEGEVENS:

Solus art and craft gallery

Ondernemingsnummer: BE 0820.551.506

Witte Nonnenstraat 18 
3500 Hasselt 
België